handelsbetingelser

Handelsbetingelser for MV Mentor ApS

Adresse:
MV Mentor ApS
Virum Vænge 4
2830 Virum
Danmark

Websted:
www.mvmentor.dk


1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem MV Mentor ApS (herefter “Selskabet”) og dets kunder (herefter “Kunden”) vedrørende levering af konsulentydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Aftaleindgåelse

En aftale mellem Selskabet og Kunden anses for indgået, når begge parter har underskrevet en kontrakt eller bekræftet en skriftlig aftale via e-mail. Eventuelle ændringer eller tillæg til aftalen skal være skriftlige og godkendt af begge parter.

3. Priser og Betaling

3.1. Priser:
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) eksklusive moms og andre afgifter, medmindre andet er angivet.

3.2. Betaling:
Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er specificeret i kontrakten. Medmindre andet er aftalt, er betalingsfristen 30 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløber renter i henhold til renteloven.

4. Levering af Ydelser

4.1. Levering:
Selskabet forpligter sig til at levere de aftalte ydelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i kontrakten. Forsinkelser som følge af Kundens forhold eller force majeure kan medføre forlængelse af tidsfristen.

4.2. Godkendelse:
Kunden skal inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ydelserne skriftligt meddele Selskabet eventuelle indsigelser. Undlader Kunden dette, anses ydelserne for godkendt.

5. Kundens Forpligtelser

Kunden forpligter sig til at give Selskabet adgang til nødvendige oplysninger, ressourcer og faciliteter for at kunne levere de aftalte ydelser. Kunden skal endvidere sørge for, at Selskabets medarbejdere har sikker adgang til Kundens lokaler, hvor dette er nødvendigt for ydelsens levering.

6. Ansvar og Ansvarsbegrænsning

6.1. Ansvar:
Selskabet er ansvarlig for at levere ydelserne med den aftalte kvalitet og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

6.2. Ansvarsbegrænsning:
Selskabets ansvar for fejl og mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning. Selskabet er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab eller tab af data.

7. Fortrolighed

Begge parter forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget fra den anden part som fortrolige og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke videregive disse oplysninger til tredjemand, medmindre dette er påkrævet ved lov.

8. Opsigelse

8.1. Opsigelse:
Enhver af parterne kan opsige aftalen med en skriftlig varsel på 30 dage. Opsigelse skal ske skriftligt til den anden part.

8.2. Ophævelse:
Selskabet kan ophæve aftalen uden varsel, hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser.

9. Tvister og Lovvalg

Enhver tvist, der udspringer af aftalen mellem Selskabet og Kunden, skal afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.

10. Kontakt

For spørgsmål vedrørende disse handelsbetingelser bedes du kontakte os på:

MV Mentor ApS
Virum Vænge 4
2830 Virum
E-mail: michael@mvmentor.dk